Arbitraż

Stały sąd polubowny rozpatrujący sprawy cywilne zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

Mediacja

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

Szkolenia

Zdobądź kompetencje i uprawnienia do pełnienia funkcji mediatora